Underretning til kommunen

Lærere er den faggruppe, der sender flest underretninger til kommunerne. Men det kan være svært at vurdere, hvornår en elev har det så svært, at der bør ske en underretning.

Desuden kan der opstå frygt for, at en underretning vanskeliggør samarbejdet med forældrene, eller at elevens situation bliver forværret, hvis kommunen inddrages.

Tag din bekymring for eleven alvorligt og drøft sagen med din leder og skolepsykologen.

To paragraffer i lovgivningen skærper din underretningspligt. Hvis elevens sundhed eller udvikling er i fare, eller eleven er udsat for vanrøgt eller nedværdigende behandling, har du som lærer pligt til at underrette kommunen:

underretning til kommunen

”Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentlige hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte.” (Lov om social service § 1539)

Som almindelig borger har du desuden pligt til at underrette kommunen hvis:

”Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.” (Lov om social service § 153)

Selvmordstanker eller selvmordsforsøg kan være vægtige grunde til en underretning.

Inddrag forældrene og lad dem se, hvad du underretter kommunen om.

Bekymringsskrivelse

En underretning til kommunen er ikke ensbetydende med igangsættelse af en tvangsfjernelse, men kan ses som en bekymringsskrivelse, der kan sætte et samarbejde i gang mellem familien og kommunen. Måske skal forældrene have hjælp, måske bliver eleven mobbet eller har faglige problemer i skolen.

En underretnings udløser heller ikke nødvendigvis en § 50-undersøgelse af, hvorvidt eleven fortsat bør bo hos sine forældre.

Senest seks dage efter kommunen har modtaget din underretning, skal du have en kvittering. Derefter går en sagsbehandler i gang med at undersøge, hvad der videre skal ske.

Tavshedspligt

Det er strafbart at videregive fortrolige oplysninger om private forhold, hvis det ikke er berettiget for eleven.

Omvendt må en tavshedspligt ikke spænde ben for, at eleven kan få den fornødne hjælp.

Lovgivningen åbner mulighed for, at du som lærer eller en sagsbehandler videregiver oplysninger om eleven til anden part eller myndighed som et nødvendigt led i behandlingen af sagen.

 

Handleplan for underretning >>

Handleplan fra Børns Vilkår om den gode underretning >>

Mere information og rådgivning >>